Organdonasjon

Spørsmål og svar om organdonasjon

Hvem kan donere. Hva kan doneres.

Hvilke organer kan doneres?

En avdød kan donere: hjerte, 2 lunger, lever, 2 nyrer og bukspyttkjertel (pancreas), i alt 7 organer.
Fra bukspyttkjertelen er det mulig å trekke ut øyceller for donasjon (kan brukes som behandlingsform for diabetespasienter). En lever kan deles for transplantasjon til to mottagere. Som levende giver kan man donere én av sine to nyrer til en slektning eller nær venn.

organer-l-norsk

 

Direktelenke

Er det noen aldergrense for å bli organdonor?

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å bli organdonor. Det er behov for organer til alle aldersgrupper.

Eldste donor var over 89. For hjerte og lunger vil det likevel i praksis være en øvre grense på 50-60 år. For andre organer, som for eksempel nyrer og lever er det ingen aldersgrense så fremt organene er friske. Men dette trenger du ikke tenke på i din vurdering av om du vil si ja til organdonasjon. Dette vil helsepersonell ta stilling til der og da hvis organdonasjon skulle bli aktuelt.

Er du under 16 år, er det dine foreldre/foresatte som må være oppgitt som pårørende i donorkortet.

Direktelenke

Kan barn være donorer?

Ja, det er også behov for organer til transplantasjon på barn. Organdonasjon kan være aktuelt helt ned til spedbarnsalderen.

Barn kan fylle ut eget donorkort, men foreldre eller foresatte må da føres opp som pårørende. Eventuelt kan foreldre også skrive barnets navn inn i sitt eget donorkort. Samtykkealder er 16 år. Da kan man fylle ut eget kort.

Direktelenke

Passer et donert organ til alle som trenger det?

Det må være en viss forlikelighet, eller «match», mellom giver og mottager. De viktigste kriteriene er:

  • at de har samme blodgruppe (blodgruppeforlikelighet)
  • er omtrent av samme høyde og vekt (ved hjerte-, lunge- og levertransplantasjon)
  • at immunologiske forhold tillater transplantasjon

Ved behov kan likevel blodtype-kravet omgås, både ved lever- og nyretransplantasjon. I blant deles lever i to deler som så kan transplanteres til hver sin pasient. Ved levertransplantasjon hos barn må en voksen lever alltid deles grunnet plassforhold. Ved nyretransplantasjon stilles visse krav til vevsforlikelighet.

Direktelenke

Hvorfor er det strengere krav til blodgivning enn organdonasjon?

Når man transplanterer et organ kjenner man både den som gir og den som får. Donor og mottaker går gjennom omfattende medisinske undersøkelser for å avgjøre match. Dette gjør man ikke ved en blodoverføring. Når blodet først er inne i en blodbank, er giver anonym, og blodet distribueres ofte til mange forskjellige pasienter i forskjellige situasjoner.

Direktelenke

Hva er familiedonasjon?

Uttrykket brukes når man gir en av sine to nyrer til en nær slektning, det vil si donasjon fra levende donor. Norge er blant de land i verden som utfører flest nyretransplantasjoner fra levende givere i forhold til folketallet. Dette gir svært gode resultat både for giver og mottaker.

Regjeringen har signalisert at nyredonasjon fra levende giver skal holdes på 40 %.

Direktelenke

Hva vil det si at vevstype skal matche? (vevsforlikelighet)

Vevstype er et uttrykk for den kombinasjon hver og en av oss har av noen spesielle overflatemolekyler på cellene våre som er viktig for immungjenkjenning av fremmedstoffer, så som virus, bakterieprodukter, skadde celler osv. Vevstypene er altså ikke noe annet enn spesielle antenner på våre celleoverflater. Disse er såpass individuelt varierende at de er med på å definere hver og en av oss rent immunologisk. Ved å matche, prøver en å dermed å finne vevstyper som er mest mulig like av utseende, og til dette benyttes forskjellige laboratoriemessige teknikker. Betydningen av å matche for vevstyper har blitt noe mindre med moderne immunsuppresjon (demping av immunforsvaret), men benyttes fortsatt ved nyretransplantasjon.

Direktelenke

Hvordan fastslås det at pasienten er død? Hva sier loven om dødskriteriet?

Organdonasjon fra en død donor kan ikke skje før døden er stadfestet av lege. Forskrift om dødsdefinisjon gir instrukser om hvordan det fastslås at en pasient er død. En person er død når det foreligger sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen.

Den vanligste form for organdonasjon gjøres etter død ved opphørt blodtilførsel til hjernen, mens åndedrett og hjertevirksomhet opprettholdes ved kunstige midler, det vil si intensivbehandling og respirator. Metoden kalles DBD (Donation after Brain Death, eller donasjon etter hjernedød). Døden diagnostiseres da ved kliniske tester og til slutt en røntgenundersøkelse (CT/cerebral angiografi), som påviser at blodtilførselen til hjernen er opphørt. Hjernen er da totalt og uopprettelig ødelagt. Når alle krav er oppfylt, utstedes dødsattest som underskrives av to leger. Det kan deretter gjennomføres organdonasjon.

Varig hjerte- og åndedrettsstans er også sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen. De fleste forbinder død med at hjerte og åndedrett har stoppet, og de fleste dør på denne måten. Døden erklæres da etter klinisk undersøkelse. Ved bruk av metoden cDCD (controlled Donation after Circulatory Death, eller donasjon etter hjerte- og åndedrettsstans) kan organdonasjon gjennomføres etter at døden er erklært på grunnlag av varig hjerte- og åndedrettstans. Se egen forklaring om cDCD.

 

Direktelenke

Hvorfor bør donor og mottaker være anonyme?

Årsaken til at det praktiseres anonymitet, er at kobling mellom mottaker og givers familie kan føre til vanskelige situasjoner, noe vi har sett flere eksempler på fra andre land. Partene kan ha ulik motivasjon: Mottaker har ofte et ønske om å uttrykke takknemlighet og fortsette sitt liv, mens donors pårørende kanskje vil bygge opp en livslang relasjon til mottaker som en trøst for sitt savn. Dette kan bli en stor psykisk belastning – for begge parter.

Av den grunn anbefaler OUS Rikshospitalet og Stiftelsen Organdonasjon at transplanterte, eller pårørende til organdonorer, ikke går ut med nøyaktig tidspunkt for transplantasjon, eller donasjon. Årstid og årstall er ok.

Direktelenke

Sier jeg også ja til å donere vev når jeg sier ja til organdonasjon?

I det nye donorkortet skriver du under på at du donerer organer og vev. De livreddende organene er: Hjerte, lunger, nyrer, lever og bukspyttkjertel.

Ulike vev som kan doneres er: Hornhinne, benvev, sener, hjerteklaffer og blodårer. Praksis i Norge er at det innhentes spesifikt samtykke til uttak av vev, der det er aktuelt. Selv om vev ikke er et livreddende organ, og omfatter andre prosedyrer enn organdonasjon, kan dette være til hjelp for mange mennesker. For pasienter med en syk eller skadet hornhinne, kan en transplantasjon bety at man får synet tilbake.

Det er aller viktigste, uansett hva du vil donere, er at dine nærmeste kjenner til din vilje, og kan bekrefte denne hvis spørsmålet kommer.

Direktelenke