Organdonasjon

Hva er cDCD?

cDCD (Controlled Donation after Circulatory Death, eller donasjon etter hjerte- og åndrettsstans) er organdonasjon hos pasienter med alvorlig hjerneskade som dør etter hjerte- og åndedrettsstans, når livsforlengende behandling avsluttes i en intensivavdeling.

cDCD er aktuelt i tilfeller hvor pasienten har så store hjerneskader at videre behandling er formålsløs og behandlende leger har bestemt at videre behandling skal trekkes tilbake. Beslutningen om å trekke tilbake livsforlengende behandling tas uavhengig av om det er aktuelt med organdonasjon eller ikke. Det er avgjørende at pårørende forstår og har tillit til at videre behandling er formålsløs. Pårørende får informasjon om hvordan donasjonsprosessen vil foregå, og samtykke til donasjon avklares med pårørende på samme måte som ved alle tilfeller der donasjon er aktuelt. 5 minutter etter at varig hjerte- og åndedrettsstans har inntruffet, erklæres pasienten død. Organdonasjon kan ikke skje før døden er stadfestet av lege. Organer kan deretter tas ut og doneres.

cDCD gjøres per i dag ikke i Norge i påvente av en nasjonal metodevurdering. Denne donasjonsmetoden er imidlertid brukt i flere vestlige land. Denne metoden er et komplement til dagens donasjonsmetode DBD (Donation after Brain Death, eller donasjon etter hjernedød) for å gi flere mulighet til å donere organer etter døden, og å gi flere pasienter mulighet for å bli transplantert.