Organdonasjon

Statistikk

2018 i tall

  • 100 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
  • 406 pasienter fikk livreddende hjelp
  • 79 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde)
  • 334 organtransplantasjoner fra avdød giver
  • 72 organtransplantasjoner fra levende giver (en nyre)
  • 12411 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969
  • 460 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2018)

Her finner du tall for andre kvartal 2019

OBS! For å lese av tall i grafene, hold musepeker over ønsket kolonne.

Antall donasjoner og venteliste for årene 2009–2018

Totalt antall organtransplantasjoner utført ved Rikshospitalet 1969–2018

Organtransplantasjoner i Norge 2017 og 2018

Det har vært en nedgang på samtlige organer  i fjor. I tillegg til naturlige variasjoner, kan nok noe av nedgangen forklares med at cDCD (controlled donation after circulatory death) ble midlertidig stanset i 2018. Dette er en ny metode som muliggjør organdonasjon ved hjertestans, og ikke bare hjernedød, som i dag. cDCD ga syv donasjoner i 2017. Metoden kunne potensielt gitt 18 donasjoner (og 54 organer) i 2018. Metoden er for tiden til vurdering hos Bestillerforum. Spesielt ble det færre nyretransplantasjoner i fjor. Selv om mange nyrepasienter kan gå i dialyse i ventetiden, er dette en stor personlig belastning, og en samfunnsøkonomisk utfordring. Organtransplantasjon er som regel det beste behandlingsalternativet.

Organdonasjon fra avdøde givere i Norge i årene 1998 – 2018

Etter en markant oppgang i antall donasjoner etter TV2-serien «Livet på vent», er vi nå på vei tilbake til «normalen», med en liten oppgang fra 2016. 2011/2012 viser at potensialet er stort, men at organdonasjon er noe som må kommuniseres kontinuerlig og bredt til befolkningen.

Antall pasienter på ventelistene pr. 31.12 i årene 2009 – 2018

Etter en liten nedgang i 2017, økte ventelistene igjen i fjor. Selv som stadig flere får hjelp gjennom organtransplantasjon, øker ventelistene raskere. Dette henger blant annet sammen med at medisinske fremskritt gjør at stadig flere pasientgrupper får tilbud om transplantasjon. Samtidig blir donorene eldre, færre dør i ulykker, og vi ser en økning i forekomst av livsstilssykdommer i befolkningen. Norge har blant de korteste ventetidene på et nytt organ i verden.

Avslagsprosent de siste ti år

Antallet som sier nei, ved spørsmål om organdonasjon (pårørende/avdøde), har gått ned. Fra 30 prosent i 2016 til 21 i 2018. Nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon. Dette er gode nyheter for alle som venter, og et resultat av det gode arbeidet som gjøres på sykehusene, samt økt bevissthet om organdonasjon i befolkningen.

Antall donasjoner fra avdøde givere i forskjellige land 2018 (PMI)

Norske donorrater er relativt høye. Vi ligger et godt stykke foran våre skandinaviske naboland. Spania er fremdeles på toppen. Her satses det mye på informasjonsarbeid, samt opplæring og økt kapasitet i helsevesenet. Det er viktig å påpeke at disse tallene ikke er direkte sammenlignbare, fordi en donasjon defineres noe ulikt fra land til land. I Spania telles for eksempel alle uttak av organer som donasjon, uansett om organene blir transplantert, eller ikke. I Norge må noen organene, for at det skal telle som en donasjon.


Kilde, alle tall: Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet  |  Kommentarer/grafikk: Stiftelsen Organdonasjon