Organdonasjon

Statistikk

2019 i tall

  • 113 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
  • 439 pasienter fikk livreddende hjelp
  • 84 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde)
  • 372 transplantasjoner med organ fra avdød giver
  • 67 transplantasjoner fra levende giver (én nyre)
  • 12850 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969
  • 448 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2019)

Her finner du fullstendige tall for 2019

OBS! For å lese av tall i grafene, hold musepeker over ønsket kolonne.

Antall donasjoner og venteliste for årene 2010–2019

Totalt antall organtransplantasjoner utført ved Rikshospitalet 1969–2019

Organtransplantasjoner i Norge 2018 og 2019

Det har vært en markant økning i antall hjertetransplantasjoner i 2019, og det høyeste antall i løpet av de siste 10 årene. Også på nyrer ser man en markant økning. Stadig flere behøver nyretransplantasjon og stadig flere får tilbud om dette. De gode tallene viser at flere har fått et nytt liv ved organtransplantasjon og kommet ut av dialyse. Dialyse er en behandling som er svært kostnadskrevende for samfunnet og ofte belastende for den enkelte pasient. Tallene for øvrige organer viser alt fra stabilitet til en liten økning.

Organdonasjon fra avdøde givere i Norge i årene 2000 – 2019

Donasjonsraten i Norge er høy, men flere land ligger langt høyere enn oss. De har blant annet satset på god organisering og tilstrekkelige ressurser til virksomheten, noe som gir gode resultater når det gjelder tilgangen på organer. Befolkningens positive holdning er av stor betydning, men det endelige utfallet avhenger mye av hvordan pårørende blir møtt på sykehuset. Tilstrekkelig personale med tid og ressurser er derfor viktig, og noe vi i Norge kan styrke betraktelig.

Antall pasienter på ventelistene pr. 31.12 i årene 2009 – 2018

En liten nedgang fra 2018. Selv som stadig flere får hjelp gjennom organtransplantasjon, øker ventelistene raskere. Dette henger blant annet sammen med at medisinske fremskritt gjør at stadig flere pasientgrupper får tilbud om transplantasjon. Samtidig blir donorene eldre, færre dør i ulykker, og vi ser en økning i forekomst av livsstilssykdommer i befolkningen. Norge har blant de korteste ventetidene på et nytt organ i verden.

Avslagsprosent de siste ti år

Avslagsprosenten var rekordlav i 2019. Hele 84 prosent av de pårørende sa ja, på avdødes eller egne vegne, ved spørsmål om organdonasjon på et donorsykehus. Vi ser en tydelig positiv trend de siste ti årene. Nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon. Dette er gode nyheter for alle som venter, og et resultat av det gode arbeidet som gjøres på sykehusene, samt økt bevissthet om organdonasjon i befolkningen.

Antall donasjoner fra avdøde givere i forskjellige land 2018 (PMI)

Norske donorrater er relativt høye. Vi ligger et godt stykke foran våre skandinaviske naboland. Spania er fremdeles på toppen. Her satses det mye på informasjonsarbeid, samt opplæring og økt kapasitet i helsevesenet. Det er viktig å påpeke at disse tallene ikke er direkte sammenlignbare, fordi en donasjon defineres noe ulikt fra land til land. I Spania telles for eksempel alle uttak av organer som donasjon, uansett om organene blir transplantert, eller ikke. I Norge må noen organene, for at det skal telle som en donasjon.


Kilde, alle tall: Oslo Universitetssykehus og Scandiatransplant, Rikshospitalet  |  Kommentarer/grafikk: Stiftelsen Organdonasjon