Statistikk

2023 i tall

  • 119 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
  • 399 pasienter fikk et nytt organ (totalt avdød og levende donor)
  • 43 pasienter fikk organ fra levende giver (én nyre)
  • 79 prosent positive svar til donasjon på sykehuset (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde), som gir en avslagsprosent på 21
  • 14215 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969
  • 584 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2023)
  • 34 pasienter døde mens de stod på venteliste for et nytt organ

Her finner du tall for første kvartal 2024

Her finner du fullstendige tall for 2023


Antall donasjoner og transplantasjoner for årene 2014–2023

Donorratene øker for tredje året på rad etter de dårlige tallene under pandemien. 399 pasienter fikk hjelp takket være organtransplantasjon i 2023. Til sammen 440 organer ble transplantert, gitt av 119 avdøde og 44 levende donorer. Samtidig viser ny statistikk fra de andre skandinaviske landene at Norge nå ligger stadig lengre etter. Både Sverige og Finland har nå passert oss, etter å ha gjennomført flere omfattende strukturelle og organisatoriske endringer i de senere år. I fjor hadde de henholdsvis 24,44 og 26,77 donasjoner per million innbyggere. Norge hadde 21,51.

Den norske donasjonsvirksomheten må profesjonaliseres. Det må sørges for at alle pasienter som dør på norske intensivavdelinger vurderes for organdonasjon. Det må også komme på plass en nasjonal styring av virksomheten, og det må settes av nok midler og ressurser til alle landets donorsykehus.


Organdonasjon fra avdøde givere i Norge i årene 2003–2023

Til sammen 119 avdøde donorer ga organer i 2023. Dette er det høyeste tallet på mer enn ti år. Økningen skyldes implementeringen av cDCD (controlled donation after circulatory death), metoden som muliggjør organdonasjon etter sirkulatorisk død. I fjor ga cDCD totalt 18 donasjoner, hvilket er en tredobling fra 2022. Metoden utgjør altså allerede 15 prosent av alle donasjoner, noe som stemmer med tidligere anslag.

cDCD har i løpet av 2023 blitt godkjent ved samtlige av landets 28 donorsykehus.


Transplantasjoner pr. organ 2022 og 2023

Antall nyrer fra avdød giver har gått noe opp fra fjoråret. Samtidig holder nyredonasjon fra levende giver seg på et stabilt, lavt nivå. 43 donorer ga en nyre til et familiemedlem, eller nær venn i fjor. Dette er det laveste tallet på ti år, og er nesten en halvering i forhold til 2017, da 77 gjorde det samme. Antall transplanterte lunger var derimot rekordhøyt i 2023. Hele 37 pasienter fikk pusten tilbake med nye lunger i fjor.


Antall pasienter på venteliste og døde pr. 31.12 i årene 2013–2022

Det står til enhver tid nærmere 600 pasienter på venteliste for et nytt organ i Norge. Ved utgangen av 2023 var tallet 584* Dette er en liten nedgang fra foregående år, men den langsiktige trenden er likevel at køene blir lengre. Vi har sett en sterk økning de siste ti årene, spesielt når det gjelder nyre, som nesten har doblet seg. Dette henger blant annet sammen med at medisinske fremskritt gjør at stadig flere pasientgrupper får tilbud om transplantasjon. Samtidig blir donorene eldre, færre dør på en måte som muliggjør organdonasjon, og vi ser en økning i forekomst av livsstilssykdommer i befolkningen. 34 pasienter døde mens de ventet i 2023. I tillegg er det mørketall, for mange kommer ikke på listen i det hele tatt, av ulike årsaker.

*) Fra og med 2022 vil venteliste-tallene inkludere de pasientene som av ulike medisinske eller praktiske grunner er midlertidig tatt av listen. Dette tallet gir et riktigere bilde av antall som venter, og inkluderer pasienter som ikke kan transplanteres grunnet for eksempel en pågående infeksjonssykdom. Dette medfører at det kan bli noe vanskeligere å sammenligne tallene med tidligere år, da denne statistikken ikke var tilgjengelig.


Avslagsprosenten de siste ti årene

Det ble et nei ved 21 prosent av tilfellene der donasjon var aktuelt på norske sykehus i 2023. Etter en høy avslagsprosent under pandemien, ser det nå ut til at nordmenn er mer positive til organdonasjon igjen.


Totalt antall organtransplantasjoner utført ved OUS Rikshospitalet 1969–2022


Donasjoner fra avdøde givere i forskjellige i ulike land.

Vi samler ikke lenger inn statistikk fra utlandet, men dette kan innhentes blant annet hos:

Scandiatransplant scandiatransplant.org (tall for Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og Estland)

The International Registry of Organ Donation and Transplantation irodat.org – (Internasjonale tall)


Kilde: OUS Rikshospitalet og Scandiatransplant. Tall fra ulike land er hentet fra www.irodat.org.
Kommentarer/grafikk: Stiftelsen Organdonasjon
Sist oppdatert:
01.02.2024