Organdonasjon

Statistikk

2017 i tall

  • 112 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
  • 463 pasienter fikk livreddende hjelp
  • 78 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde)
  • 436 organtransplantasjoner fra avdød giver
  • 77 organtransplantasjoner fra levende giver (en nyre)
  • 12005 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969
  • 437 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2017)

Klikk utfyllende tall 2017

Klikk for 3. kvartalstall 2018

OBS! For å lese av tall i grafene, hold musepeker over ønsket kolonne.

Antall donasjoner og venteliste for årene 2008–2017

Totalt antall organtransplantasjoner utført ved Rikshospitalet 1969–2017

Organtransplantasjoner i Norge 2016 og 2017

Det har vært en økning på samtlige organer. Spesielt antall nyretransplantasjoner har gått opp, både fra avdød og levende giver. Selv om mange nyrepasienter kan gå i dialyse i ventetiden, er dette en stor personlig belastning, og en samfunnsøkonomisk utfordring. Organtransplantasjon er som regel det beste behandlingsalternativet.

Organdonasjon fra avdøde givere i Norge i årene 1997 – 2017

Etter en markant oppgang i antall donasjoner etter TV2-serien «Livet på vent», er vi nå på vei tilbake til «normalen», med en liten oppgang fra 2016. 2011/2012 viser at potensialet er stort, men at organdonasjon er noe som må kommuniseres kontinuerlig og bredt til befolkningen.

Antall donasjoner fra avdøde givere i forskjellige land 2016 (PMI)

Norske donorrater er relativt høye. Vi ligger et godt stykke foran våre skandinaviske naboland. Spania er fremdeles på toppen. Her satses det mye på informasjonsarbeid, samt opplæring og økt kapasitet i helsevesenet.

Antall pasienter på ventelistene pr. 31.12 i årene 2008 – 2017

For første gang på mange år går antallet pasienter på venteliste ned. Spesielt har det vært en nedgang på antall nyrepasienter som venter. Dette henger blant annet sammen med en markant oppgang i antall levende givere, som har gitt en nyre til familie eller nær venn. Det at stadig flere får hjelp, gjør ikke at ventelistene forsvinner, men at flere pasienter, og nye pasientgrupper, blir aktuelle for organtransplantasjon. Norge har blant de korteste ventetidene på et nytt organ i verden.

Avslagsprosent de siste ti år

Antallet som sier nei til organdonasjon på sykehusene, har gått ned. Fra 30 prosent i 2016 til 22 i 2017. Dette er gode nyheter for alle som venter, og et resultat av det gode arbeidet som gjøres på sykehusene, samt økt bevissthet om organdonasjon i befolkningen.


 

Kilde, alle tall: Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet  |  Kommentarer/grafikk: Stiftelsen Organdonasjon