Statistikk

2021 i tall

  • 95 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
  • 374 pasienter fikk et nytt organ
  • 67 transplantasjoner med organ fra levende giver (én nyre)
  • 404 organer transplantert totalt (levende og død giver)
  • 70 prosent positive svar til donasjon på sykehuset (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde)
  • 13434 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969
  • 488 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2021)
  • 38 pasienter døde mens de stod på ventelisten for et nytt organ

Her finner du fullstendige tall for 2021

Her finner du tall for 2022 så langt i år (3. kvartal)


Antall donasjoner og transplantasjoner for årene 2012–2021

Det har vært en nedgang i antall donasjoner og transplantasjoner i forhold til 2020, og donasjonstallene er de laveste på 10 år. Imidlertid har antall nyredonasjoner fra levende giver tatt seg noe opp igjen fra året før. Nedgangen i antall donasjoner fra avdød giver kan ha flere forklaringer. Helsevesenet og intensivpostene har vært undrer stort press pga. pandemien, og det kan ha begrenset muligheten for fokus på organdonasjon. Samtidig har media i mindre grad dekket temaet organdonasjon, da saker om corona har fått mye plass. Dette kan føre til at temaet ikke i like stor grad er oppe i folkets bevissthet. Samtidig har pandemien ført til at befolkningen i større grad har holdt seg hjemme, noe som blant annet har gitt færre ulykker og dødsfall der organdonasjon er mulig. Det er også kjent at færre dør av hjernedød (DBD), og at implementeringen av organdonasjon etter varig hjerte- og åndedrettsstans cDCD ennå ikke er tilstrekkelig i gang.


Organtransplantasjoner i Norge 2020 og 2021

Færre donasjoner fører også til færre transplantasjoner. Stadig flere behøver et nytt organ for å leve videre, men tilgangen på organer følger ikke denne utviklingen. Spesielt er behovet for nyrer i stadig økning. Det er flere som har fått nyrer fra et familiemedlem enn året før, men totalt er det altså en nedgang. Levertransplantasjoner kan imidlertid vise til en økning.


Organdonasjon fra avdøde givere i Norge i årene 2002–2021

Antallet donasjoner i 2021 var det laveste på ti år. Dette er alvorlig, og betyr at mange pasienter ikke blir hjulpet. Flere land øker sin donasjonsrate, mens Norge går tilbake. En av årsakene er at de har satset på god organisering og tilstrekkelige ressurser til virksomheten, noe som gir gode resultater når det gjelder tilgangen på organer. I tillegg har innføring av cDCD stor betydning for andre lands økning. Metoden er ennå ikke tilstrekkelig implementert hos oss. Dessuten er nei-andelen for høy. Ofte må pårørende ta avgjørelsen på avdødes vegne da de ikke kjente avdødes holdning til organdonasjon. I en allerede vanskelig og presset situasjon, vil det for mange kunne føles tryggere å si nei.


Antall pasienter på venteliste og døde pr. 31.12 i årene 2012–2021

Det står til enhver tid rundt 500 pasienter på venteliste for et nytt organ, og ved årets slutt var tallet 488. Det er forventet at ventelistene kommer til å øke ytterligere i årene fremover. Dette henger blant annet sammen med at medisinske fremskritt gjør at stadig flere pasientgrupper får tilbud om transplantasjon. Samtidig blir donorene eldre, færre dør på en måte som muliggjør organdonasjon, og vi ser en økning i forekomst av livsstilssykdommer i befolkningen. Sett i forhold til andre land, har Norge fortsatt blant verdens korteste ventelister og ventetider.


Avslagsprosenten de siste ti årene

Avslagsprosenten har økt ytterligere det siste året. Det ble avslag ved hele 30 prosent av forespørslene på sykehuset, etter avdødes eller nærmeste pårørendes ønske. Ofte skyldes avslagene at avdødes ønske er ukjent, og de pårørende velger et nei for å være på «den sikre siden». Det er også kjent at helsevesenet har vært under stort press pga. pandemi, noe som kan ha påvirket prosesser rundt organdonasjon. I tillegg skal vi ikke se bort i fra at noen også har blitt påvirket av en tidvis negativ mediedekning av cDCD-metoden, noe som både usikkerhet og tvil om organdonasjon er trygt.


Totalt antall organtransplantasjoner utført ved OUS Rikshospitalet 1969–2021


Antall donasjoner fra avdøde givere i forskjellige land 2020 (PMI)

Vi jobber med innsamling av tall for de ulike landene for 2021. Inntil videre vises 2020-tall her.

Mange land melder om at tallene har blitt påvirket pga. pandemien. Mye av intensivkapasiteten har måtte prioritere covid-pasienter, og har derfor hatt mindre fokus på organdonasjon. Det er også variasjon mellom hvordan de ulike landene fører data. Noen skiller mellom «actual deceased donors» og «utilized deceased donors». Vi har valgt å benytte «actual» her da dette var de best tilgjengelig tallene, og nordiske tall vil derfor differensiere fra våre øvrige tabeller. Metoden DCD blir også i stadig større utstrekning implementert i de forskjellige land. Dette er ført i egen kolonne.


Kilde: OUS Rikshospitalet og Scandiatransplant. Tall fra ulike land er hentet fra www.irodat.org.
Kommentarer/grafikk: Stiftelsen Organdonasjon
Sist oppdatert: 17.01.2022