Organdonasjon

Statistikk

2016 i tall

  • 107 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
  • 47 organtransplantasjoner fra levende giver (en nyre)
  • 357 organtransplantasjoner fra avdød giver
  • 448 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2016)
  • 33 døde på venteliste
  • 70 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde)
  • 11492 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969

Klikk her tall så langt i  2017 (1,2,3 kvartal).

OBS! For å lese av tall i grafene, hold musepeker over ønsket kolonne.

Antall donasjoner og venteliste for årene 2007–2016

Totalt antall organtransplantasjoner utført ved Rikshospitalet 1969–2016

Organtransplantasjoner i Norge 2015 og 2016

En liten nedgang på de fleste organer. Antall nyretransplantasjoner har gått ned – både fra avdød og levende giver. Selv om mange nyrepasienter kan gå i dialyse i ventetiden, er dette en stor personlig belastning, og en samfunnsøkonomisk utfordring. Organtransplantasjon er som regel det beste behandlingsalternativet.

Organdonasjon fra avdøde givere i Norge i årene 1996 – 2016

Etter en markant oppgang i antall donasjoner etter TV2-serien «Livet på vent», er vi nå på vei tilbake til «normalen». 2011/2012 viser at potensialet er stort, men at organdonasjon er noe som må kommuniseres kontinuerlig og bredt til befolkningen.

Antall donasjoner fra avdøde givere i forskjellige land 2014 (PMI)

Norske donorrater er relativt høye. Vi ligger et godt stykke foran våre skandinaviske naboland. Spania er fremdeles på toppen. Her satses det mye på informasjonsarbeid, samt opplæring og økt kapasitet i helsevesenet.

Antall pasienter på ventelistene pr. 31.12 i årene 2007 – 2016

Norge har blant de korteste ventetider i verden. Likevel har ventelistene aldri vært så lange som i 2016. Det er spesielt ventelisten for nyrer som øker. Dette har blant annet sammenheng med økt forekomst av diabetes i befolkningen.

Avslagsprosent de siste ti år

Prosentandel av pårørende, som på avdødes eller egne vegne sa nei i tilfeller der  organdonasjon var aktuelt. Litt under 1 av 3 sa nei i 2016 (30%)


 

Kilde, alle tall: Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet  |  Kommentarer/grafikk: Stiftelsen Organdonasjon