Fond til fagutvikling

Vi ønsker å stimulere til prosjekter som kan bidra til å oppfylle vår visjon om at alle som trenger det skal få et organ. Vi tilbyr derfor midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Fondets formål er å inspirere til nye studier, og fremme faglig utvikling innen tema organdonasjon.

Prosjekter vi ønsker å støtte

Prosjektets tema/ problemstilling må være innenfor Stiftelsen Organdonasjons formål og virksomhetsområde, for eksempel:

  • Ivaretagelse av potensielle organdonorer, gjennomføring av donasjonsprosessen og organbevarende behandling.
  • Belyse prosesser i donasjonsforløpet som er mangelfulle og kan forbedres.
  • Holdninger til organdonasjon (både i opinionen generelt og i pårørendes møte med helsevesenet) – hvorfor noen velger å si nei, hvorfor noen ikke deler sitt standpunkt, kjennskap og kunnskap til temaet organdonasjon.
  • Organdonasjon og etniske minoriteter.
  • Pårørende – hvordan oppleves det å være pårørende til en som har gitt et organ, ivaretakelse av pårørende.
  • Utdanning og opplæring innen tema organdonasjon med mål om å øke kunnskapen blant fagpersonell eller andre i befolkningen.

Semesteravgifter til studier som er en del av et studieforløp vil ikke bli støttet. Støtte til kostnader som f.eks. reise, materiell, utstyr og tapt arbeidsinntekt vil bli vurdert.

Forprosjekter til doktorgrader relatert til formålet vil kunne støttes.   

Det oppfordres til brukermedvirkning.

Ved tildeling av midler ber vi om en motytelse i form av en publikasjon, presentasjon av prosjektet til vår administrasjon, vårt styre eller andre, eller annet som kan være aktuelt for prosjektet.

Beløp til utdeling

For 2022 har vi satt av kr 300 000,- til fondet.

Et kvalifisert fagråd med representanter fra helsevesenet og Stiftelsen Organdonasjon vil vurdere relevante prosjekter.

Slik søker du

Send utfylt søknadsskjema til post@organdonasjon.no

Alle søkere må sette seg inn i fondets retningslinjer

Søknader vurderes fortløpende.

Prosjekter som er blitt støttet av vårt fond til fagutvikling:

Stiftelsen Organdonasjon videreformidler kontaktinformasjon til mottakere av støtte ved forespørsel.

Branka Barisa, operasjonssykepleier Oslo Universitetssykehus

Prosjektet beskriver hva slags erfaringer operasjonssykepleiere i et donorteam har i forbindelse med organtransplantasjoner. Midlene dekket utgifter ved språkvask til en artikkel for publikasjon i et internasjonalt helsetidsskrift.  Mottatt støtte kr 4000,- i 2021.

«Mitt prosjekt synliggjør flere områder for forbedringer i donasjonsprosessen for helsepersonell, og takket være midlene kan jeg tilgjengeliggjøre disse funnene.»

Pernille Salvesen, intensivsykepleier, Oslo Universitetssykehus

Prosjektet belyser intensivsykepleieres erfaringer med etterlattesamtalen med pårørende til organdonor. Det ble søkt om midler for tapt arbeidsinntekt. Resultatet fra prosjektet skal benyttes i undervisning og publiseres i en artikkel i fagtidskriftet Inspira. Mottatt støtte kr 10 000,- i 2021.

 «Jeg håper funnene i denne masteroppgaven vil være nyttig for intensivsykepleiere som avholder etterlattesamtaler. Takk for støtten til mitt prosjekt.»

Gro Frivold, intensivsykepleier/førsteamanuensis, Universitetet i Agder

Prosjektet skal undersøke pårørendes erfaringer og tilfredshet med ivaretakelse, informasjon og støtte ved organdonasjon i Skandinaviske intensivavdelinger. Prosjektet skal utvikles som et Phd-prosjekt ved Universitetet i Agder. Mottatt kr 175 000,- i 2021, som går til forprosjektet til Phd-prosjektet. Mottatt støtte i 2022.

«Prosjektet vil bidra til økt kunnskap som kan føre til forbedringer for pårørende i donasjonsprosessen. Takk for midlene til vårt prosjekt»

Anna Birgitta Haustreis, intensivsykepleier

Prosjektet beskriver intensivsykepleierens perspektiver, nyanser og opplevelse av organdonasjonsprosessen på ikke-donorsykehus. Mottatt støtte 2022.

«Jeg håper prosjektet kan gi ny kunnskap som kan bidra med forbedring på kvaliteten i intensivsykepleierens ivaretakelse av organdonorer, støtte til pårørende, samt bidra til å identifisere flere potensielle organdonorer og øke antall tilgjengelige organer»

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Anniken B. Lundgaard

Prosjektleder og HR-ansvarlig