Fond til fagutvikling

Vi ønsker å stimulere til prosjekter som kan bidra til å oppfylle vår visjon om at alle som trenger det skal få et organ. Vi tilbyr derfor midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Fondets formål er å inspirere til nye studier, og fremme faglig utvikling innen tema organdonasjon.

Prosjekter vi ønsker å støtte

Prosjektets tema/ problemstilling må være innenfor Stiftelsen Organdonasjons formål og virksomhetsområde, for eksempel:

  • Ivaretagelse av potensielle organdonorer, gjennomføring av donasjonsprosessen og organbevarende behandling.
  • Belyse prosesser i donasjonsforløpet som er mangelfulle og kan forbedres.
  • Holdninger til organdonasjon (både i opinionen generelt og i pårørendes møte med helsevesenet) – hvorfor noen velger å si nei, hvorfor noen ikke deler sitt standpunkt, kjennskap og kunnskap til temaet organdonasjon.
  • Organdonasjon og etniske minoriteter.
  • Pårørende – hvordan oppleves det å være pårørende til en som har gitt et organ, ivaretakelse av pårørende.
  • Utdanning og opplæring innen tema organdonasjon med mål om å øke kunnskapen blant fagpersonell eller andre i befolkningen.

Semesteravgifter til studier som er en del av et studieforløp vil ikke bli støttet. Støtte til kostnader som f eks reise, materiell, utstyr og tapt arbeidsinntekt vil bli vurdert.

Det oppfordres til brukermedvirkning.

Ved tildeling av midler ber vi om en motytelse i form av en publikasjon, presentasjon av prosjektet til vår administrasjon, vårt styre eller andre, eller annet som kan være aktuelt for prosjektet.

Beløp til utdeling

For 2021 har vi satt av kr 480 000,- til fondet.

Et kvalifisert fagråd med representanter fra OUS og Stiftelsen Organdonasjon vil vurdere relevante prosjekter.

Slik søker du

Søknadsfrist 1. mars og 1.oktober.

Send utfylt søknadsskjema til post@organdonasjon.no

Alle søkere må sette seg inn i fondets retningslinjer

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Anniken B. Lundgaard

Prosjektleder og HR-ansvarlig