Organdonasjon

Spørsmål og svar om organdonasjon

Pårørende

Jeg er pårørende til donor

Hver donor kan redde syv liv. Vi har syv livreddende organ vi kan gi til andre etter vår bortgang; hjerte, lever (som kan deles), to nyrer, bukspyttkjertel og to lunger.

Når den avdøde har informert sine pårørende om sin holdning til organdonasjon gjør dette det lettere å etterfølge. I de situasjoner hvor man ikke kjenner til den avdødes standpunkt, er det opp til de pårørende å bestemme dette. Å ta beslutningen på andres vegne kan oppleves vanskelig. Da kan det kanskje være godt å vite at i følge lovverket spørres du som pårørende ikke om å samtykke på vegne av din kjære. Dersom vedkommendes vilje er kjent enten muntlig eller skriftlig, så er det den som gjelder. Dersom du ikke kjenner vedkommendes vilje så spørres du om du kjenner til forhold som tilsier at vedkommende ikke hadde ønsket å donere organer etter sin død.

Å si ja til organdonasjon gjør ikke savnet etter den man har mistet noe mindre, men for mange kan det oppleves som en trøst å vite at andre mennesker har kunnet få leve.

Direktelenke

Jeg er pårørende til mottaker av et organ

Å motta et livreddende organ er å få livet i gave. Fra å ha vært livstruende syk opplever mange å bli tilnærmet helt frisk. Men livet med et nytt organ betyr også at man for resten av livet må ha medikamentbehandling som kan gi ulike bivirkninger.

Overlevelsen etter å ha gått gjennom en organtransplantasjon blir stadig bedre. Statistikk fra 2006 viser at 5 års overlevelse ligger mellom 71 – 85 % for alle organ.

Direktelenke

Jeg er pårørende til en ventelistepasient

Å stå på venteliste for et nytt organ er ikke det samme som å stå i kø for en annen operasjon. For at organtransplantasjon skal bli så vellykket som mulig prøver man så langt som mulig å finne «riktig» organ til riktig mottaker. Det vil si at man tar hensyn til størrelse på organet, blodtype og i noen tilfeller vevstype.

Til en hver tid står ca 400-500 personer på venteliste for et nytt organ i Norge. Flest venter på nyre. Den gjennomsnittlige ventetiden varierer fra organ til organ.

Direktelenke

Jeg har fått en sms om at jeg er pårørende til en organdonor. Hva innebærer det?

Det betyr at en du er i familie med, eller har en relasjon til, har fylt ut Donorkortet som app, eller i kjernejournalen, og ført opp deg som én av to pårørende. Dette innebærer at du kan bli bedt om å bekrefte vedkommendes positive standpunkt til organdonasjon, hvis spørsmålet noen gang skulle bli aktuelt på et sykehus. Legene vil alltid forsikre seg muntlig om at den avdøde ønsket å donere sine organer, før en donasjon finner sted.

Rollen har ingen andre praktiske eller juridiske implikasjoner for deg.

Les om hvorfor det er viktig at man kjenner sine nærmestes standpunkt til organdonasjon.

Direktelenke

Hvorfor bør nærmeste pårørende kjenne til mitt standpunkt?

Helsepersonell på intensivavdelingen gjør alt de kan for å redde livet ditt, før spørsmålet om organdonasjon tas opp. Dine nærmeste pårørende vil være på sykehuset, og holdes kontinuerlig oppdatert om behandlingsforløpet og tilstanden din. De vil også bli bedt om å bekrefte alle relevante opplysninger om deg. Dette fordi opplysningene sykehuset har om en pasient kan være utdaterte, manglende, feilregistrerte eller utilgjengelige. Derfor vil helsepersonell alltid be de pårørende om å bekrefte ditt standpunkt, hvis organdonasjon skulle bli aktuelt, uansett om dette foreligger skriftlig eller ikke.

Direktelenke

Tar de pårørende avgjørelsen om donasjon?

Nei, det er din vilje som gjelder, i følge transplantasjonsloven. Har avdøde sagt ja til organdonasjon, enten muntlig, eller skriftlig, feks. i form av et donorkort, -app, eller annet, skal donasjon gjennomføres, hvis medisinsk mulig. De pårørende har da ikke anledning til å nekte dette.

Er avdødes vilje ukjent, vil legene i samråd med pårørende forsøke å komme frem til hva avdøde kan ha ønsket. Dersom de pårørende ikke motsetter seg det, kan donasjon gjennomføres. I tilfeller der den avdødes holdning til donasjon var negativ, gjennomføres ikke donasjon selv om de pårørende skulle stille seg positive til dette.

Praksis i hele Europa – selv i land med register – er at de pårørende blir tatt med til råds angående donasjon, også i tilfeller der den avdøde hadde en uttrykt positiv holdning. Det er derfor viktig at du formidler ditt ønske om organdonasjon til de du bryr deg om. Det kan være med på å gjøre det lettere for din familie å forholde seg til organdonasjon, hvis dette skulle bli aktuelt.

Direktelenke

Hvem anses som mine pårørende/nærmeste?

I Pasient- og brukerrettighetsloven (§1-3b) defineres pårørende slik: «Pasientens pårørende: den pasienten oppgir som pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten, likevel slik at det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge: ektefelle, registrert partner, personer som lever i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med pasienten, barn over 18 år, foreldre eller andre med foreldreansvaret, søsken over 18 år, besteforeldre, andre familiemedlemmer som står pasienten nær, verge eller fremtidsfullmektig med kompetanse på det personlige området.»

Direktelenke

Hva skjer hvis pasienten ikke har pårørende?

Det er svært sjelden at en avdød ikke har pårørende. Men i de få tilfellene det er aktuelt, kan det eventuelt oppnevnes en hjelpeverge for avklare et donasjonsspørsmål. Har imidlertid avdøde på noe tidspunkt ytret seg positiv til organdonasjon (utfylt donorkort, -app, kolleger eller lignende) er det ikke noe i loven som hindrer donasjon.

Direktelenke

Hva gjør legene dersom en aktuell donor har sagt ja til organdonasjon mens de pårørende sier nei?

Når donasjon er aktuelt skal helsepersonell alltid spørre de pårørende om de kjenner den avdødes holdning til donasjon. Dersom avdøde har uttrykt et positivt standpunkt, enten muntlig eller skriftlig, skal dette etterkommes. Avdødes vilje er beskyttet ved lov.

Dersom de pårørende gir uttrykk for at de ikke kjenner den avdødes holdning til donasjon, men ikke motsetter seg dette, kan donasjon gjennomføres. I tilfeller der den avdødes holdning til donasjon var negativ, gjennomføres ikke donasjon selv om de pårørende skulle stille seg positive til dette.

Direktelenke

Hvor lang tid får pårørende til å tenke seg om etter at spørsmålet om donasjon er stilt?

Pårørende skal, så langt det er mulig, gis nødvendig tid til å snakke sammen.  For at en organdonasjon skal være mulig, må pasienten bli erklært død på et donorsykehus. Man opprettholder da funksjonene i organene ved hjelp av blant annet respirator. Dette gjør at de pårørende får tid til å snakke sammen, og komme frem til en avgjørelse hvis den avdøde selv ikke har tatt et standpunkt.

Direktelenke

Får de pårørende se donor etter uttak av organer?

De pårørende får se den avdøde etter donasjonen. Etter at uttak av organer har funnet sted i operasjonsavdelingen, stelles den døde på samme måte som alle andre som dør på et sykehus, og pårørende får anledning til å ta avskjed på vanlig måte.

En begravelse kan bli forsinket med inntil 24 timer ved en organdonasjon.

Direktelenke

Kan de pårørende til en organgiver få vite hvem som har fått organene?

Nei. Både donor og mottager har krav på full anonymitet, men de pårørende vil kunne få informasjon om hvilke organer som er benyttet, og om operasjonen var vellykket. I blant også kjønn og omtrentlig alder.

Årsaken til at det praktiseres anonymitet, er at kobling mellom mottaker og givers familie kan føre til vanskelige situasjoner, noe vi har sett flere eksempler på fra andre land. Partene kan ha ulik motivasjon: Mottaker har ofte et ønske om å uttrykke takknemlighet og fortsette sitt liv, mens donors pårørende kanskje vil bygge opp en livslang relasjon til mottaker som en trøst for sitt savn. Dette kan bli en stor psykisk belastning – for begge parter.

Av den grunn anbefaler OUS Rikshospitalet og Stiftelsen Organdonasjon at transplanterte, eller pårørende til organdonorer, ikke går ut med nøyaktig tidspunkt for transplantasjon, eller donasjon. Årstid og årstall er ok.

Direktelenke

Hvilken oppfølging får de pårørende som har gitt tillatelse til donasjon?

Det er vanlig praksis at pårørende mottar et brev med takk for at de stilte seg positive til organdonasjon på vegne av avdøde. De pårørende kan få vite hvilke organer som ble transplantert og hvor mange liv som ble reddet. Det vil ikke foreligge personalia til mottakerene, av anonymitetshensyn. Flere sykehus inviterer også til ettersamtale. I tillegg arrangeres det sammenkomst for pårørende i enkelte helseregioner med jevne mellomrom.

Direktelenke