Ny metode for organdonasjon godkjent

I dag har Beslutningsforum for nye metoder godkjent cDCD (controlled donation after circulatory death) med normoterm regional perfusjon. Metoden muliggjør organdonasjon ved hjerte- og åndedrettsstans, og vil kunne anvendes i tilfeller der pasienten har så store hjerneskader at videre behandling er formålsløs og avsluttes, men der hjernedødkriteriet ikke er oppfylt.

– Dette er en viktig beslutning og en stor dag. Dette betyr helt konkret at flere vil kunne få den livreddende hjelpen de trenger – i form av et nytt organ, og ikke minst at den enkeltes ønske om å donere i større grad kan ivaretas, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Metoden vil kunne øke donorratene i Norge med 10 til 20 prosent. De siste tre årene, mens metoden har vært stilt i bero for utredning, har over 60 donorer mistet livet på en måte der donasjon kunne vært mulig med cDCD.

– Parallellt med at ventelistene øker, og nå er på sitt høyeste, dør færre i dag på en måte som muliggjør organdonasjon etter gjeldende metode, DBD (donation after brain death). Derfor er denne metoden svært viktig, sier Sekowski.

Stiftelsen Organdonasjon har fra starten av jobbet for at metoden skal implementeres i Norge.

I land som har innført cDCD har man allerede reddet svært mange pasienter. I Storbritannia utgjør cDCD nå nærmere 40 prosent av alle organdonasjoner.

Metoden har vært omdiskutert i fagmiljøet.

– Det er bra at metoden har vært så grundig evaluert. Ikke minst med FHI sin omfattende rapport. Vi registrerer at enkelte kritiske stemmer mener metoden fremdeles ikke er utredet godt nok. Det er vi ikke enige i. Prosessen har vært grundig, omfattende, og kulminert i en åpen høring, som den første noensinne hos Beslutningsforum, sier Sekowski.

Dag Wendelbo Sørensen, donoransvarlig lege ved OUS Ullevål og Stein Foss, transplantasjonskoordinator ved OUS Rikshospitalet introduserte metoden i Norge, og har vært de viktigste pådriverne for å få den etablert.

Les mer om metodene for organdonasjon (DBD og cDCD) her