Statistikk

2020 i tall

  • 101 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
  • 384 pasienter fikk et nytt organ
  • 325 transplantasjoner med organ fra avdød giver
  • 59 transplantasjoner fra levende giver (én nyre)
  • 78 prosent positive svar til donasjon (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde)
  • 13052 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969
  • 490 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2020)
  • 26 pasienter døde mens de stod på ventelisten for et nytt organ

Her finner du fullstendige tall for 2020

Her finner du tall for andre kvartal 2021


Antall donasjoner og venteliste for årene 2011–2020


Totalt antall transplantasjoner utført ved OUS Rikshospitalet 1969–2020


Organtransplantasjoner i Norge 2019 og 2020

Til tross for et krevende år, med en pandemi som har lagt stort press på helsevesenet, har det vært et relativt normalt år for transplantasjonsvirksomheten. Totalt har det vært en nedgang i antall transplantasjoner i forhold til 2019, men denne er mindre enn fryktet. Noe av nedgangen skyldes at programmet for nyredonasjon fra levende giver ble satt midlertidig på vent grunnet kapasitetsutfordringer. Stadig flere behøver nyretransplantasjon og stadig flere får tilbud om dette. Dialyse er en behandling som er svært kostnadskrevende for samfunnet og ofte belastende for den enkelte pasient. Det har også vært en nedgang når det gjelder de andre livreddende organene. Mest markant er nedgangen for bukspyttkjertel, der vi ser en nedgang på 60% fra 2019 til 2020. Til sammen har organtransplantasjon nå gitt over 13000 nordmenn livet tilbake!


Organdonasjon fra avdøde givere i Norge i årene 2001–2020

Donasjonsraten i Norge er høy, men flere land ligger langt høyere enn oss. De har blant annet satset på god organisering og tilstrekkelige ressurser til virksomheten, noe som gir gode resultater når det gjelder tilgangen på organer. Befolkningens positive holdning er av stor betydning, men det endelige utfallet avhenger mye av hvordan pårørende blir møtt på sykehuset. Tilstrekkelig personale med tid og ressurser er derfor viktig, og noe vi i Norge kan styrke betraktelig.


Antall pasienter på ventelistene pr. 31.12 i årene 2011–2020

Det har vært en økning i antall pasienter på venteliste fra 2019 til 2020. Det er nå rekordmange som venter på et nytt livreddende organ. Ventelisten har økt kraftig de siste ti årene, og det er ventet at den kommer til å øke ytterligere i årene fremover. Dette henger blant annet sammen med at medisinske fremskritt gjør at stadig flere pasientgrupper får tilbud om transplantasjon. Samtidig blir donorene eldre, færre dør på en måte som muliggjør organdonasjon, og vi ser en økning i forekomst av livsstilssykdommer i befolkningen. Norge har blant de korteste ventetidene for et nytt organ i verden.


Avslagsprosenten de siste ti årene

Etter en rekordlav avslagsprosent i 2019, gikk den noe opp igjen i 2020. Det ble i fjor avslag ved 22 prosent av forespørslene på sykehuset. Primært skyldes avslagene at avdødes ønske er ukjent, og de pårørende velger et nei for å være på «den sikre siden». Men den langsiktige trenden er likevel at nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon. Dette er gode nyheter for alle som venter, og et resultat av det gode arbeidet som gjøres på sykehusene, samt økt bevissthet om organdonasjon i befolkningen.


Antall donasjoner fra avdøde givere i forskjellige land 2020 (PMI)

Mange land melder om betydelig nedgang da pandemien først brøt ut. Dette skyldtes mangel på materielle midler og ressurser. Etter en stund, da første bølge roet seg, ble nye rutiner og strategier utviklet og hindret mer minking i donasjoner og transplantasjoner. Antall donasjoner har hos de fleste vært stabilt etter dette. Det er også variasjon mellom hvordan de ulike landene fører data. Noen skiller mellom «actual deceased donors» og «utilized deceased donors». Vi har valgt å benytte «actual» her da dette var de best tilgjengelig tallene, og nordiske tall vil derfor differensiere fra våre øvrige tabeller. Noen land har også tatt i bruk DCD, dette er ført i egen kolonne. 


Kilde: OUS Rikshospitalet og Scandiatransplant. Tall fra ulike land er hentet fra www.irodat.org.
Kommentarer/grafikk: Stiftelsen Organdonasjon
Sist oppdatert: 14.01.2021