Statistikk

2022 i tall

  • 109 gjennomførte donasjoner fra avdød giver
  • 382 pasienter fikk et nytt organ
  • 43 transplantasjoner med organ fra levende giver (én nyre)
  • 418 organer transplantert totalt (levende og død giver)
  • 72 prosent positive svar til donasjon på sykehuset (avdøde selv, eller familien på vegne av avdøde)
  • 13816 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969
  • 405 på venteliste for nytt organ (pr. 31.12.2022)
  • 24 pasienter døde mens de stod på ventelisten for et nytt organ

Her finner du fullstendige tall for 2022

Her finner du tall for 2023 så langt (3.kvartal)


Antall donasjoner og transplantasjoner for årene 2013–2022

Etter nærmere to år med pandemi og en nedgang i donorratene i Norge, fikk vi en liten oppgang i løpet av 2022. 382 pasienter fikk hjelp takket være organtransplantasjon. Til sammen 418 organer ble transplantert, gitt av 109 donorer. Selv om dette er en bedring fra foregående år, kunne enda flere vært hjulpet hadde det ikke vært for pandemien. 18 potensielle avdøde donorer, som kunne gitt mange organer, ble ikke realisert grunnet covid-infeksjon. Samtidig fortsatte den negative utviklingen for donasjon fra levende giver. I 2022 var det kun 43 nordmenn som ga bort en av sine to nyrer. Dette er det laveste tallet på ti år, og gir grunn til bekymring. Det er vanskelig å si nøyaktig hva dette skyldes, men noe kan trolig tilskrives pandemien. Utredningen av levende donorer kan ha gått tregere grunnet lavere kapasitet. I tillegg ble programmet for levende givere trappet noe ned i de to første månedene av 2022.


Organdonasjon fra avdøde givere i Norge i årene 2002–2022

Til sammen 109 avdøde donorer ga organer i 2022. Dette er det høyeste tallet siden pandemien startet, og ligger cirka 10 prosent over snittet for de siste 20 årene. I tillegg til pandemiens tilbakegang, skyldes deler av økningen implementeringen av cDCD (controlled donation after circulatory death), den nye metoden som muliggjør organdonasjon etter sirkulatorisk død. Totalt seks donorer ga ett eller flere organer hver med metoden: Ti nyrer, fem levere og dessuten tre hjerter som ga klaffer og blodkar til blant annet pasienter med medfødte hjertefeil. Dette utgjorde til sammen 18 organer. cDCD har i løpet av 2023 blitt godkjent ved samtlige av landets 28 donorsykehus. Det meldes så langt om gode erfaringer med metoden – både fra involvert helsepersonell og de pårørende. Undervisning i metoden pågår for fullt ved donorsykehusene.


Transplantasjoner pr. organ 2021 og 2022


Antall pasienter på venteliste og døde pr. 31.12 i årene 2013–2022

Det står til enhver tid mellom 400 og 500 pasienter på venteliste for et nytt organ i Norge. Ved utgangen av 2022 var tallet 405, eller 628 med midlertidig avmeldte*) Dette er en nedgang fra foregående år på 83 pasienter, men den langsiktige trenden er likevel at køene blir lengre. Vi har sett en sterk økning de siste ti årene, spesielt når det gjelder nyre. Dette henger blant annet sammen med at medisinske fremskritt gjør at stadig flere pasientgrupper får tilbud om transplantasjon. Samtidig blir donorene eldre, færre dør på en måte som muliggjør organdonasjon, og vi ser en økning i forekomst av livsstilssykdommer i befolkningen. 24 pasienter døde mens de ventet i 2022.

*) Fra og med 2023 vil venteliste-tallene inkludere de pasientene som av ulike medisinske eller praktiske grunner er midlertidig tatt av listen. Dette tallet gir et riktigere bilde av antall som venter, og inkluderer pasienter som ikke kan transplanteres grunnet for eksempel en pågående infeksjonssykdom. Dette medfører at det kan bli noe vanskeligere å sammenligne tallene med tidligere år, da denne statistikken ikke var tilgjengelig.


Avslagsprosenten de siste ti årene

Det ble et nei ved 28 prosent av tilfellene der donasjon var aktuelt på norske sykehus i 2022. Avslagsprosenten skjøt i været under pandemien. Da fikk donorpersonell i mindre grad den gode kontakten med pårørende, grunnet blant annet besøksrestriksjoner. Dette viser hvor viktig denne dialogen er. Forskning viser at måten de pårørende tas i mot på på sykehuset, kan påvirke utfallet ved spørsmål om organdonasjon.

Selv om det ble et ja ved 72 prosent av tilfellene i 2022, ser vi at nærmere 81 prosent av de spurte i en undersøkelse fra i fjor høst (Norstat, på oppdrag fra Stiftelsen Organdonasjon) svarer at de er positive til organdonasjon. Denne uoverensstemmelsen kan skyldes at over 30 prosent av dem som er positive, ikke har gjort noe aktivt for å opplyse om sitt standpunkt til organdonasjon. Da er det familien som må ta denne avgjørelsen på sykehuset, når tragedien har funnet sted. Da er faren stor for at det som var et stumt ja, blir til et nei.


Totalt antall organtransplantasjoner utført ved OUS Rikshospitalet 1969–2022


Donasjoner fra avdøde givere i forskjellige i ulike land.

Vi samler ikke lenger inn statistikk fra utlandet, men dette kan innhentes blant annet hos:

Scandiatransplant scandiatransplant.org (tall for Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige og Estland)

The International Registry of Organ Donation and Transplantation irodat.org – (Internasjonale tall)


Kilde: OUS Rikshospitalet og Scandiatransplant. Tall fra ulike land er hentet fra www.irodat.org.
Kommentarer/grafikk: Stiftelsen Organdonasjon
Sist oppdatert:
20.06.2023