Fond til fagutvikling

Vi ønsker å stimulere til prosjekter som kan bidra til å oppfylle vår visjon om at alle som trenger det skal få et organ. Vi tilbyr derfor midler til prosjekter som bidrar til økt innsikt og kunnskap om organdonasjon. Fondets formål er å inspirere til nye studier, og fremme faglig utvikling innen tema organdonasjon.

Prosjekter vi ønsker å støtte

Prosjektets tema/ problemstilling må være innenfor Stiftelsen Organdonasjons formål og virksomhetsområde, for eksempel:

  • Ivaretagelse av potensielle organdonorer, gjennomføring av donasjonsprosessen og organbevarende behandling.
  • Belyse prosesser i donasjonsforløpet som er mangelfulle og kan forbedres.
  • Holdninger til organdonasjon (både i opinionen generelt og i pårørendes møte med helsevesenet) – hvorfor noen velger å si nei, hvorfor noen ikke deler sitt standpunkt, kjennskap og kunnskap til temaet organdonasjon.
  • Organdonasjon og etniske minoriteter.
  • Pårørende – hvordan oppleves det å være pårørende til en som har gitt et organ, ivaretakelse av pårørende.
  • Utdanning og opplæring innen tema organdonasjon med mål om å øke kunnskapen blant fagpersonell eller andre i befolkningen.

Semesteravgifter til studier som er en del av et studieforløp vil ikke bli støttet. Støtte til kostnader som f.eks. reise, materiell, utstyr og tapt arbeidsinntekt vil bli vurdert.

Forprosjekter til doktorgrader relatert til formålet vil kunne støttes.   

Det oppfordres til brukermedvirkning.

Ved tildeling av midler ber vi om en motytelse i form av en publikasjon, presentasjon av prosjektet til vår administrasjon, vårt styre eller andre, eller annet som kan være aktuelt for prosjektet.

Utdeling

Et kvalifisert fagråd med representanter fra helsevesenet og Stiftelsen Organdonasjon vil vurdere relevante prosjekter.

Slik søker du

Send utfylt søknadsskjema til post@organdonasjon.no

Alle søkere må sette seg inn i fondets retningslinjer

Søknader vurderes fortløpende.

Prosjekter som er blitt støttet av vårt fond til fagutvikling:

Stiftelsen Organdonasjon videreformidler kontaktinformasjon til mottakere av støtte ved forespørsel.

Anneline Viken og Stine Norem, Mastergradsstudenter i intensivsykepleie ved Høgskulen på Vestlandet

Prosjektet skal undersøke kunnskapen om prosessene rundt organdonasjon blant intensivsykepleiere. Man ønsker også å belyse hvilke utfordringer intensivsykepleier opplever ved ivaretakelse av potensiell organdonor.

Godkjent søknad på kr 50 000,- i 2023.

«Med tanke på at det er innført en ny metode, cDCD, i Norge vil vi også undersøke holdninger og kunnskap rettet mot metoden. Hensikten og formålet med denne studien er å få økt kunnskap om prosessen ved organdonasjon, og rollen som intensivsykepleier har.»

Inger Juell-Mathiesen, operasjonssykepleier og en del av det nasjonale transplantasjonsteamet på OUS Rikshospitalet

Prosjektet skal belyse hvordan operasjonssykepleiere på donorsykehus opplever sin deltakelse og sitt bidrag inn i organdonasjonsprosessen, både pre-, per- og postoperativt. Godkjent søknad på kr 4375,- i 2023.

«I Norge er det utført lite studier på dette temaet, og av de få som er utført er det utgitt enda færre i tidsskrifter. Jeg ønsker å belyse dette temaet da det er viktig å synliggjøre operasjonssykepleiere på donorsykehus sin rolle og ikke minst deres rolle som ambassadører for donorvirksomhet.»

Birgitte Fosser Johansen og Kristina Fischer Glent, Fagutviklingssykepleiere – Intensiven Drammen Sykehus

Prosjektet ønsker å etablere et tettere samarbeid innad i Vestre Viken Helseforetak (VVHF) rundt potensielle donorpasienter. Dette for å øke kunnskapen rundt hvem som kan være potensielle donorer, bidra til sammenheng i informasjonen som gis til pårørende når pasienten overføres fra en klinikk til en annen og bedre samarbeidet mellom sykehusene når pasienten overføres til donorsykehuset.

Godkjent søknad på kr 14 256,- i 2022.

«Midlene vi har fått bidrar til å gjøre det lettere å treffes på tvers av klinikkene i foretaket. Takk for støtten!»

Beate Sørland Eltervåg og Lisa Marie Olufsen, spesialisering innen intensivsykepleie, Universitetet i Stavanger

Dette prosjektet ønsker å belyse intensivsykepleieres erfaringer rundt organdonasjon. Målet er å kartlegge hva som er utfordrende og meningsfylt i organdonasjonsprosessen. Godkjent søknad på kr 9500,- i 2022.

«Vi håper vårt masterprosjektet kan bidra til økt kunnskap blant intensivsykepleiere. Takk for støtten til vårt prosjekt.»

Anna Birgitta Haustreis, spesialisering innen intensivsykepleie, FSH Nord universitet

Prosjektet beskriver intensivsykepleierens perspektiver, nyanser og opplevelse av organdonasjonsprosessen på ikke-donorsykehus. Godkjent søknad på kr 10 000,- i 2022.

«Jeg håper prosjektet kan gi ny kunnskap som kan bidra med forbedring på kvaliteten i intensivsykepleierens ivaretakelse av organdonorer, støtte til pårørende, samt bidra til å identifisere flere potensielle organdonorer og øke antall tilgjengelige organer.»

Gro Frivold, intensivsykepleier/førsteamanuensis, Universitetet i Agder

Prosjektet skal undersøke pårørendes erfaringer og tilfredshet med ivaretakelse, informasjon og støtte ved organdonasjon i Skandinaviske intensivavdelinger. Prosjektet skal utvikles som et Phd-prosjekt ved Universitetet i Agder. Godkjent søknad på kr 175 000,- i 2021, som går til forprosjektet til Phd-prosjektet. Mottatt støtte i 2022.

«Prosjektet vil bidra til økt kunnskap som kan føre til forbedringer for pårørende i donasjonsprosessen. Takk for midlene til vårt prosjekt.»

Pernille Salvesen, intensivsykepleier, Oslo Universitetssykehus

Prosjektet belyser intensivsykepleieres erfaringer med etterlattesamtalen med pårørende til organdonor. Resultatet fra prosjektet skal benyttes i undervisning og publiseres i en artikkel i fagtidskriftet Inspira. Godkjent søknad på 10 000,- i 2021.

 «Jeg håper funnene i denne masteroppgaven vil være nyttig for intensivsykepleiere som avholder etterlattesamtaler. Takk for støtten til mitt prosjekt.»

Branka Barisa, operasjonssykepleier Oslo Universitetssykehus

Prosjektet beskriver hva slags erfaringer operasjonssykepleiere i et donorteam har i forbindelse med organtransplantasjoner. Midlene dekket utgifter ved språkvask til en artikkel for publikasjon i et internasjonalt helsetidsskrift. Godkjent søknad på kr 4000,- i 2021.

«Mitt prosjekt synliggjør flere områder for forbedringer i donasjonsprosessen for helsepersonell, og takket være midlene kan jeg tilgjengeliggjøre disse funnene.»

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Anniken B. Lundgaard

Prosjektleder og HR-ansvarlig