Retningslinjer Fond til fagutvikling

På denne siden finner du de gjeldende retningslinjer til søkere av Stiftelsen Organdonasjons Fond til fagutvikling.

Fagrådet

Alle søknader vurderes fortløpende. Et kvalifisert råd velger ut gode prosjekter på grunnlag av sin kompetanse og innsikt innen feltet. Fagrådet består av tre til fem aktører; fra fagmiljøet i OUS og fra Stiftelsen Organdonasjons styre og administrasjon. Stiftelsen Organdonasjon ivaretar sekretariatsfunksjonen. Rådet vil innhente ytterligere fagkompetanse der det er nødvendig. Behandlingstid for søknader er inntil 6 uker.  

Tildeling av støtte til prosjekter vurderes etter følgende kriterier: 

 • Prosjektets relevans
 • Prosjektets kvalitet 
 • Etiske og forskningsetiske krav  
 • Prosjektlederens kompetanse 
 • Om prosjektet er nyskapende 
 • Om metodene er gode 
 • Gjennomførbarhet

Ved tildeling av midler ber vi om en motytelse i form av en publikasjon, presentasjon av prosjektet eller annet som kan være aktuelt. Stiftelsen Organdonasjon forbeholder seg retten til å vise relevante prosjekter på hjemmeside og i sosiale medier, og også bruke prosjektet i dialog med presse, politikere og andre. Dette vil avtales spesielt for hvert enkelt prosjekt. Søkere som har fått tildelt midler skal kreditere Stiftelsen Organdonasjon der det er naturlig.  

Nyttig informasjon

 • Semesteravgifter til studier som er en del av et studieforløp vil ikke bli støttet. Støtte til kostnader som f.eks. reise, materiell, utstyr og tapt arbeidsinntekt vil bli vurdert.
 • Forprosjekter til doktorgrader relatert til formålet vil kunne støttes.   
 • Det oppfordres til brukermedvirkning.
 • Søknader som er knyttet opp til transplantasjon og pasientbehandling kan vurderes, så fremt det er innenfor vårt formål. Søknader som ikke er innenfor dette, vil vi anbefale å rette til pasientorganisasjoner eller andre instanser. 
 • Etter avsluttet prosjekt utarbeider søker en sluttrapport og et regnskap der alle kostnader knyttet opp til prosjektet fremkommer med godkjente bilag/kvitteringer.
 • Midler som ikke er benyttet skal tilbakeføres.