Vedtekter

Sist endret 07.09.2017

1. Opprettelse og navn

Stiftelsens navn er: «Stiftelsen Organdonasjon» (En stiftelse til fremme av organdonasjon i Norge).

Stiftelsen er opprettet med virkning fra den 6. mars 1997, ved bidrag fra Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), Foreningen for Hjerte- Lunge Transplanterte (FHLT), Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Foreningen for Hjertesyke Barn (FFHB), Donorforeningen «Gi Liv» og Prosjekt «Liv».

2. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr 50 000,-.

3. Organisasjoner

Stiftelsen arbeider på vegne av organisasjoner som til hver tid fremgår av Styringsdokumentet som utarbeides av styret.

4. Formål og virksomhet

Stiftelsens formål er å arbeide for, og gjennomføre tiltak som kan bidra til å øke tilgangen på organer for transplantasjoner i Norge, og sikre at tilgjengelige organer blir benyttet. Stiftelsen skal gjennomføre tiltak for å øke allmennhetens kunnskap om organdonasjon og transplantasjon, samt å styrke befolkningens bevissthet om viktigheten av å øke tilgangen på organer. Videre skal stiftelsen være pådrivere når det gjelder helsevesen og politiske myndigheters arbeid med organdonasjon og transplantasjon.

5. Styring og forvaltning

Stiftelsen består av et representantskap, en valgkomité, et styre og en daglig leder.

6. Representantskapet

Stiftelsen skal ha et representantskap. Organisasjonene som til enhver tid er angitt i Styringsdokumentet oppnevner et medlem hver til representantskapet. Andre organisasjoner eller institusjoner kan gis rett til å oppnevne et medlem til representantskapet dersom minst ¾ av de eksisterende medlemmer i representantskapet samtykker i dette.

Medlemmer i representantskapet oppnevnes for to år om gangen. Samtidig, og for tilsvarende tidsperiode, skal det oppnevnes personlige vararepresentanter. Representantskapet skal selv velge leder blant sine medlemmer.

Representantskapet har som oppgave å:

 • Velge styremedlemmer og vararepresentanter til styret.
 • Velge styreleder blant de valgte styremedlemmene.
 • Velge stiftelsens revisor.
 • Velge medlemmer og vararepresentanter til valgkomitéen.
 • Å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.
 • Avgi uttalelse om omdanning/vedtektsendring til styret.
 • Avgi uttalelse om budsjett, handlingsplan og strategi for det påfølgende år til styret.

7. Valgkomité

Representantskapet velger valgkomité for to år av gangen, jf. § 6. Komitéen skal bestå av tre medlemmer. I tillegg velges en vararepresentant.

Valgkomitéen har som oppgave å:

 • Fremme forslag om valg av styreleder og styremedlemmer til representantskapet

8. Styret

Styret er stiftelsens øverste organ og skal ha minst seks og maksimum 8 medlemmer, inklusiv styreleder, og velges for to år om gangen. Fire av styremedlemmene bør være fra organisasjonene som til enhver tid fremgår av styringsdokumentet. Disse plassene roteres mellom organisasjonene som er i representantskapet i stiftelsen. Styret bør ha kompetanse og erfaring som reflekterer de ulike fagmiljøer knyttet til stiftelsens virkeområde. Styret velges av representantskapet, jf. § 6.

Styret har som oppgave å:

 • Forvalte stiftelsen og stiftelsens virksomhet.
 • Utarbeide og vedta styringsdokumentet for stiftelsen.
 • Vedta handlingsplan.
 • Vedta budsjett.
 • Godkjenne stiftelsens årlige driftsregnskap, balanse og årsberetning.
 • Sørge for forsvarlig forvaltning av stiftelsens ressurser.
 • Sørge for at regnskapet er innrettet i samsvar med Stiftelseslovens bestemmelser og andre offentlig krav.
 • Vedta omdanning av stiftelsen.

9. Daglig leder

Styret kan velge å ansette en daglig leder. Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har fastsatt. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter.

10. Vedtektsendringer og omdanning av stiftelsen

Vedtektsendringer krever ¾ flertall i styret. Omdanning godkjennes i siste instans av Stiftelsestilsynet.

11. Oppløsning

Oppløsning må foretas iht. lov om stiftelser og krever ¾ flertall i styret. Midler som det er gitt skattefradrag for, må brukes i samsvar med stiftelsens formål.